Cosmed - Leke Karşıtı KremCosmed - Cilt Bakım ÜrünleriCosmed - Tüy Azaltıcı Krem

Uat - Uzman Ganyan At Yarışı Programı klavuzu

Sayfa : 1 
UZMAN BİLGİSAYAR GANYAN PROGRAMI 
UZMANBİLGİSAYAR  GANYAN  PROGRAMI,  I.B.M  veya  yüzde  yüz 
uyumlu  bilgisayarlar  üzerinde,  çe şitli  analizler  yaparak  kazanmayı
kolaylaştırmak amacıile hazırlanmıştır. 
Programı  kullanacak  olan  kişinin  herhangi  bir  bilgisayar  bilgisine  sahip 
olmasına gerek yoktur. 
Programı  kullanan  kişinin  yapması  gereken  tek  şey,  koşu  koşulacak  olan 
güne  ait  bir  bülten  alarak  bu  bülteni  bilgisayara  kaydetmektir.  Bundan 
sonrası  yapılmak  istenen  analiz  türüne  göre  ekranda  gösterilen  tu şlara 
basmaktır. 
Program,  sizin  kaydetti ğiniz  bültendeki  atların,  daha  önceden  bilgisayara 
kaydedilmiş  koşularını  ve  arşivindeki  diğer  bilgileri  analiz  edecek,  size 
sonucu bildirecektir. 
Program içerisinde, oldukça kapsaml ı çeşitli bilgiler vard ır. 
Bunlar: 
a)  250.388'den  fazla  hazır  kaydedilmiş  koşu  sonucu  ve  ayrıntısı.  (1990-2003 yıllarıarası) 
b)  8963  adet  ARAP  ve  İNGİLİZ  atına  ait  her  türlü  bilgi  ve  istatistik 
sonuçları. 
c)    8270  adet  ARAP  ve  İNGİLİZ  orjinine  ait  her  türlü  bilgi  ve  istatistik 
sonuçları. 
d) 1993  civarında atsahibine ait bilgi ve istatistikler. 
e) 691  civarında antrenöreait bilgilerve bunlarla ilgili ayr ıntılıistatistikler. 
f) 911 adet jokey, apranti ve bunlarla ilgili ayr ıntılıistatistikler. 
g) 1586 adetyetiştirici vebunlarla ilgili ayr ıntılıistatistikler. 
h) Ayrıca değişik konularda hazırlanmışçeşitli istatistik bilgileri. 
Kısaca,  programın  içerisinde,  son  13yıldır  Türkiye'de  koşulan  tüm  koşular 
her türayrıntısıyla kayıtlıdurumdadır. 
Programda  kayıtlı  bulunmayan  daha  eski  tarihli  bilgiler  de  taraf ımızdan 
bilgisayara kaydedilmeyedevam etmektedir. 
Not:  Yukarıda  verilen  kayıtlı  bilgilere  ait  sayılar,  bu  broşürün  hazırlandığı
tarihte  ulaşılan  sayıyı  göstermektedir.  Şu  anda  mevcut  sayıyıöğrenmek 
isterseniz program satışbayiilerimizi arayınız. 
Bu  broşür,  bilgisayar  çalıştırıldıktan  sonra  yapılması  gerekenleri, 
kullanılabilecek analiz türlerini k ısaca tanıtmak amacı ilehazırlanmıştır. 
Sayfa : 2 
PROGRAM NASIL ÇALIŞTIRILIYOR ? 
Bilgisayarınızıaçtığınızda karşınıza C:\> şeklinde bir gösterge gelecektir. 
Bu göstergenin karşısına UATyazıp ENTER tuşuna basınız. 
Buaşamada  program  çalışacak  ve  karşınıza  yapmak  istediğinizişlemleri 
seçmenizde  size  yardımcı  olacak  ANA  MENÜ  ekranı  gelecektir.  (Aşağıdaki 
ekranlar) 
Yukarıdaki ekran bir iki saniyesonra yerini ANA MENÜ ye b ırakacaktır. 
Eğer  program  her  hangi  bir  nedenle  çal ıştırılamıyorsa,  bu  broşürün 
sonundaki HATALAR VE ÇÖZÜMLER bölümüne bak ınız. 
Sayfa : 3 
ANA  MENÜ  ekranı  karşımıza  geldikten  sonra  ilk  yapılması  gereken  şey, 
inceleme  yapmak  istedi ğimiz  güne  ait  bir  koşu  bülteni  almak  ve  bu 
bültendeki bilgileri bilgisayara kaydetmektir. 
Eğer  bültende  yer  alan  bilgileri  bilgisayara  kaydetmek  için  zaman ınız 
yeterli  olmuyorsa  ve  bilgisayarınızda  fax  /  modem  kartı  varsa  bunları  FTP
servisimizden alabilirsiniz. 
Firmamızda  GANYAN  FTP  adında  kurulu  bir  Dosya  Alma  ve  Gönderme 
Servisi hizmet vermektedir. Bilgisayarınızın modemi ile buraya ba ğlanıp en 
son dataları, bültenleri, çeşitli istatistikleri vs. buradan kendi bilgisayar ınıza 
çekebilirsiniz. 
GANYAN FTPmodem hattı numarası : 
0-212- 571 03 32  İSTANBUL 
Bu numarada 24 saat hizmetvermekte olan birbilgisayararaman ızı
beklemektedir. Bu broşürün sonunda bu hizmetten nasıl yararlanacağınız 
ayrıntılı olarak anlatılacaktır. Şimdilik sadece adresini vermekle yetinelim. 
ftp://ftp.banko.com.tr
Ayrıca Internetüzerinden de kayıtlıbilgileri bilgisayarınıza çekebilirsiniz. 
http://www.bankocu.com/uatdata  
adresi bu işiçin kullan ılabilir. 
SHIFT-F8 .BÜLTEN KAYIT EKRANI 
Bülteninizi  kaydetmek  için  ANA  MENÜ  ekranında  Shift  tuşu  basılı  iken  F8 
tuşuna basınız. 
Koşu  yapılacak  günün  tarihini  soran  çerçevenin  içine  ilgili  tarihi  yaz ınız  ve 
Enter tuşuna basınız. 
Sayfa : 4 
Karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir. 
Yukarıda  gördüğünüz  ekranda,  ekranın  solunda  çift  çizgi  ile  gösterilen 
çerçevenin  içine  o  günkü  koşunun  genel  şartlarını,  diğer  çerçevenin  içine 
de koşuya katılan atları, jokeyleri vsyazmalısınız. 
Bilgisayarı  kullanan  kişinin  yapması  gereken  tek  şey,  bu  ekranı
doldurmaktır. 
Bu ekranda kullanılan tuşlar şunlardır: 
F1-  Bu  tuş,  ekranda  görülen  çift  çizgili  çerçevenin  bir  sola,  bir  sa ğa 
geçmesini  sağlar.  Yalnız  çift  çizgili  çerçevenin  içinde  iken  yazı  yazmak 
mümkündür. 
F2-  Bu  tuş,  ekranda  yazmış  bulunduğunuz  bilgileri  bilgisayarın  içine 
kaydetmenizi sağlar. Çift çizgili çerçeve sol taraftayken çal ışır. 
TAB-  Bu  tuş  çift  çizgili  çerçeve  sağ  taraftayken  at  adı,  kilosu,  jokey  adı, 
kulvar, kullanılan takılar alanlarında sağa doğru ilerler. 
Shift-TAB-  Yukarıda  anlatılan  TAB  tuşunun  ters  yönde  ilerlemesini  yani 
sola doğru gitmesini sağlar. 
YUKARI  veAŞAĞI  ok  tuşları - Ekranda bulunduğunuz bölgede  yukarıaşağı
hareket etmenizi sağlar. 
Sayfa : 5 
Page  Up  ve  Page  Down  tu şları  -  Çift  çizgili  çerçeve  sol  taraftayken  bir 
önceki  veya  bir  sonraki  koşuya  geçer,  çift  çizgili  çerçeve  sağ  tarafta  ise 
sayfa başı ve sayfa sonuna gider. 
F7  ve  F8  Tuşları  -  At  ismi  veya  Jokey  ismi  sütununda  bulunuyorsan ız, 
bulunduğunuz  alana  yazdığınız  ismi,  alfabetik  olarak  ileri  geri  aramak  için 
kullanılır. (F7 alfabetik geriye, F8 alfabetik ileriyearama yapar) 
F3  -  İlk  kez  koşacak,  dolayısıyla  bilgisayarda  kayıtlı  olmayan  bir  at  varsa, 
bu  atın  bilgisayara  kaydedilmesini  sa ğlayan  ekrana  geçmekte  kullanılır. 
Kayıtişlemini  gerçekleştirdikten  sonra  ESC  tuşuna  basarsanız,  en  son 
kaldığınız yere dönersiniz. 
F4  -  Yukarıda  F3  tuşunda  anlatılanişlemleri,  ilk  kez  koşan  bir  jokey  veya 
apranti için yapmanızı sağlar. 
Alt  -R  -    Bugün  koşacak  olan  atların  güçlerine  göre  durumlarını  gösteren 
pencereyi açar. (Ratingtablosu) 
ESC - Bu  tuş, her  türlü kayıtişlemi  ilei şiniz bittiğinde  ANA MENÜ ekranına 
dönmek  için  kullanılır.  Programın  içinde  nerede  olursan ız  olun,  bir  veya 
birkaçkez ESC tuşuna basarak ANA MENÜ ekranına dönebilirsiniz. 
F9  tuşu  -  Bu  tuşa,  çift  çizgili  çerçeve  ekranın  sağında  ve  bir  at  isminin 
üzerinde  iken  basılırsa,  o  at  ile  ilgili  bilgiler  veren  ATAA İTBİLGİLER 
çerçevesi  açılır.  Bu  çerçeve  özellikle  isim  benzerli ği  olan  atlarda  (REGAL 
CLAIR,  REGAL  CLAIR  1  veya  LADY  ANGELA,  LADY  ANGELA  1    vs.  gibi) 
doğru atı bulduğunuzdan emin olmak için kullan ılır. 
F10 tuşu - Bu tuş, herhangi bir koşu gününe girdiğinizde, karşınıza içi dolu 
bir  ekran  gelirse,  ekranı  boşaltmak  için  kullanılır,  ekranı  siler,  yeni  kayıt 
için  hazır  hale  getirir.  Programda  31  adet  bülten  hafızada  tutulmaktadır. 
Ayın  1.ine  ait  bülten,  ayın  15.ine  ait  bülten  vs  vs  gibi.  Örne ğin  ayın 
20’sinde  bir  bülten  girmek  isterseniz  bir  önceki  ay ın  20’sinde  girilmi ş
bültenle  karşılaşabilirsiniz.  Bu  bülteni  silerek  yeni  ayın  20’sine  ait  bülteni 
girmek için F10 tuşunu kullanınız. 
Space tuşu – Koşu tipini seçmemizi sağlayan çerçeveyi açar.Yalnızca koşu 
tipi yazan satırda iken çalışır. 
Bülteni kaydettiniz, art ık analizlerimizi çalıştırmaya başlayabiliriz. 
ANA  MENÜ  ekranında  göreceğiniz  F6-  OTOMATİK  PUAN  ÜRETİMİ  tuşuna 
basınız.  Karşınıza,  puanların  oluşturulmasında  kullanılacak  değerlerin 
verildiği ekran gelecektir. 
Sayfa : 6 
Bu  ekranda,aşağıda  gördüğünüz  çerçeve  içerisine  yazacağınız  bilgiler, 
puanların oluşmasında aktif rol oynayacakt ır. 
İsterseniz,  burayı  boş  geçebilirsiniz.  O  zaman,  program  kendi  otomatik 
değerlerini seçecektir. 
Örnek  olarak  4.2.1998  tarihindeki  İZMİR    ilimizde  koşulacak  olan  KUM 
pist,  1200  metre  mesafeli  3  yaşlı  İngiliz  atlarının  katıldığı  2.koşuyu 
incelemek isteyelim. 
Eğer  hiçbir  değer  vermeden  direkt  2  rakamına  basarsak,  bilgisayar,  şehir 
olarak  İZMİR  koşularını,  pist  olarak  KUM  pisti,  mesafe  olarak  800-1300 
metre  arasındaki  koşuları,  özellikle  dikkate  alarak  ayrıntılı  bir  analiz 
yapacaktır. 
Bu analiz sonucunda oluşacak ekranda çeşitli puan sütunlar ıgöreceksiniz. 
Her  puan  sütunu,  bu  günkü  koşullarda,  ilgili  satırdaki  atın  gösterdiği 
performanstan üretilmiştir.
En  sağda  ise,  toplam  ortalama  puan  yer  almaktadır.  Bu  sütunun  da 
sağında  o  atın,  bu  koşullarda  elde  edebileceği  tahmini  derece 
görülmektedir.  Bu  tamamen  bilgisayar ın  tahminidir.  Derecenin  başındaki 
işaretler (a, b, c, d vs.) o derecenin hangi koşullardan üretildiğini gösterir. 
Hiçbir işaretyoksa en güvenilir derece o derecedir. 
GüvenilirlikSırası: a  b  c  d  e  f  ğ  h?  sağa doğru azalacak şekildedir, 
aişareti  o  derecenin  100  ila  200  metre  farklı  mesafeden  üretildiğini,  b
işareti o derecenin 300 ila 400 metre farklı mesafeden üretildiğini, cişareti 
o  derecenin  üretildiği  koşunun  tarihinin  1,5  aydan  daha  eski  bir  tarihte 
koşulduğunu gösterir. 
Analiz sonucunda karşınızaçıkacak olan ekran aşağıdadır. 
Sayfa : 7 
Bu  ekranın  açıklamasına  gelince;  en  solda  atın  hangi  numara  ile  koşuya 
katıldığı,  hemen  yanında  atın  adı,  toplam  birincilik  say ısı,  sezonluk  toplam 
kaç para kazandığı, en son kaç günönce koşularaiştirak ettiği, toplam kaç 
koşuyaiştirak  ettiği,  bu  gün  üzerine  binen  jokey  ile  daha  önce  kaç  kez 
yarış  kazandığı(  0  hiç  kazanmamış,  **  bu  jokey  bu  ata  ilk  kez  biniyor 
anlamına gelir), atların Rating gücü( atların sınıf olarak kuvvet derecesi ( 
yukarıdaki  köşeli  parantez  içindeki  sayı  ise  bu  atların  ortalama  Rating 
gücüdür.)),  tabela  bahise  (ilk  dörde)  girme  yüzdesi,  bu  şehirdeki 
koşularından  üretilen  şehir  başarı  puanı,  bu  pistteki  koşularından  üretilen 
pist  puanı,  bu  mesafeye  yakın  koşularından  üretilen  mesafe  puanı,  yakın 
tarihli  koşularından  üretilen  performans  (form)  puanı,  Genel  Ortalama 
Puan,  tahmini  derecenin  güvenilirliki şareti  ve  en  sağda  ise  bilgisayarın 
ürettiği tahmini bitiri şderecesi yeralır. 
Renkli  monitorü  olan  yarışseverler  ortalama  Rating  değerinin  üzerinde 
rating  gücü  olan  atların  rengini  sarı,  ortalamanın  altındaki  atların  rengini 
ise mor renktegöreceklerdir. 
Bizim  şu  ana  kadar  yaptığımız  araştırmalara  göre  %92  sarı  renkte  olanlar 
kazanmıştır. 
Yani atların en az yarısınıhemen buradan elemek mümkün olabilir. 
Ayrıca  bilgisayarın  tahmini  bitiriş  derecesine  göre  bu  koşunun  tabela 
sıralamasının  nasıl  olacağı  da  grafik  olarak  görülebilir.  Bunun  için  SPACE 
tuşuna basmalısınız. (Klavyeüzerindeki en uzun tuş) 
Aşağıdaki  ekranda  yukarıdanaşağıya  doğru  olan  çift  çizgi  fotofini ş
çizgisidir. 
Sayfa : 8 
Sağa  doğru  1.00  saniye  uzaklık,  2.00  saniye  uzaklık  aralığı  temsili  olarak 
çizilmiştir. 
Yukarıdaki  ekranda  da  görebileceğiniz  gibi  bilgisayara  göre  birinci    gelecek 
at  1  .  numara  ile  start  alan  LADY  CARMEN  isimli  att ır.  2.  olma şansı  3  no 
ilestart alacak olan ZENNUBE isimli safkana aittir. 
Aradaki  farklardan  da  anlaşılabileceği  üzere  8  no  ile  koşan  PENBE  MELTEM 
isimli  safkan  2.likteki  ZENNUBE'yi  oldukças ıkıştıracaktır.  PENBE  MELTEM 
çok az bir farkla üçüncülükte yer almaktad ır. 
Bu görüntü tabelan ın fotoğrafik durumunun bir benzetimidir. 
Puan sütunlarının verdiği bilgiler ve bilgisayarınelde ettiği tahmini  derece 
birbirini tutmayabilir.Her iki analiz farkl ıyöntemlerle yapılmaktadır. 
Programı  kullanan  kişi  değişik  analiz  ekranlarından  üretilen  bilgileri  kendi 
zihninde  birleştirmali  ve  tercihini  buna  göre  yapmalıdır.  Her  yarışseverin 
kendi tecrübesiyle buldu ğu bazı faktörlervardır. 
Bu  değerleri  ilgili  olduklar ı  yerlerde  programa  aktarırsa,  daha  sağlıklı
sonuca  ulaşılabilir.  (Ana  Menü  ekranında  iken  Shift_F1  tuşuna  basılarak 
elde edilen fonksiyon buna örnek gösterilebilir.) 
Bu  ekranda  görüntüyesığmayan  fakat  analiz  yapılırken  hesaplanmış  olan 
diğer puan sütunlarıda bazı özel tuşbileşimleri ile görülebilir. 
Sayfa : 9 
ALT_O - ORJIN PUANLARI EKRANI 
Aşağıdaki  ekran,  bütün  atların  karşılarındaki  puanlar  hesaplanıp  analiz 
bitince  ALT  tuşu  basılı  iken  O  tuşuna  basılarak  elde  edilir.  Bu  ekranın 
ortasındaki çift
çizgili  çerçevede  koşan  atın  baba  orjini,  baba  orjininin  bu  pist  ve 
mesafedeki  puanı,  ana  orjini,  ana  orjininin  bu  pist  ve  mesafedeki  puan ı  ve 
son  olarak  bilgisayarın  bu  attan  sürpriz  beklentisi  yer  almaktadır.  Sürpriz 
beklentisinin  anlamı  şudur.  Bu  at  yakın  zamanlarda  yüksek  ganyanlarla 
tabela civarına girmeyebaşlamış ve form durumunda sıçramalar yapmıştır. 
Bunun sağındaki T 
sütunu  ise  atın  koşu  tekniğini  göstermektedir.  K  –  Kaçak  At,  T  –  Tempo 
Atı,  B  –  Bekleme  Atı  vs  vs.  olduğunu  gösterir.  Buradaki  harflerden 
koşunun nasıl bir taktikle koşulacağını ya da hangi atın neyapacağınıaşağı
yukarıçıkarabilirsiniz. 
ALT_J - Jokey , At Sahibi, Antrenör, Yetiştirici puanlarının ekranı. 
Aşağıdaki  ekran  ise  bütün  atlar ın  karşılarındaki  puanlar  hesaplanıp  analiz 
bitince  ALT  tuşu  basılı  iken  J  tuşuna  basılarak  elde  edilir.  Bu  ekranın 
ortasındaki  çift  çizgili  çerçevede  koşan  atın  Jokey,  Sahip,  Antrenör, 
Yetiştirici puanlar ıyer almaktadır. 
Bütün  bunlarındışında  F6  -  Otomatik  Puan  Üretimi  ekran ına  girmeden 
önce  klavye  üzerindeki  SCROLL  LOCK  tuşuna  basılarak  ışığı  yakılırsa, 
bilgisayar  ürettiği  tüm  bu  puanları    hard  diskte  c:\uat\      dizininde 
puan.txt  adıyla  kaydeder.  Bu  dosyayı  herhangi  bir  editör  program ıyla 
yazıcıya  bastırırsanız,  hem  elinizde  puanlı  bir  bülteniniz  olur,  hem  de  aynı
koşuyu yeniden analiz etmek zorunda kalmazsınız. 
Sayfa : 10 
Yapılabilecek  analizler  elbette  ki  sadece  bunlar  değildir.  Şimdi  diğer  analiz 
türlerini inceleyelim: ( Bu ve diğer tüm ekranlardan ESCtuşu ile ana menü 
ekranına dönülür.) 
Bu  koşuya  katılan  atların  birbirlerini  geçme/geçilme  analizleri  bunlardan 
biridir. Ana menü ekran ından F5 tuşuna basınız. 
F5 - GEÇME GEÇİLME ANALİZLERİ
Karşınıza  gelecek  ekranda  hangi  koşuyu  incelemek  istiyorsan ız  o  koşunun 
numarasınıyazıp ENTER tuşuna basınız. 
Sayfa : 11 
Karşınıza  yukarıdaki  ekran  görüntüsü  gelecektir.  Bu  ekran ın  açıklaması  ise 
şöyledir: 
+işareti  yatay  satırdaki  atın,  yukarıdaki  numaraya  kayıtlı  atı  en  son 
birlikte koştuklarında geçtiğini gösterir. 
_işareti  yatay  satırdaki  atın,  yukarıdaki  numaraya  kayıtlı  ata  en  son 
birlikte koştuklarında geçildiğini gösterir. 
.işareti  yatay  satırdaki  atın,  dikey  sütundaki  atla  hiç  birlikte  ko şmadığını
gösterir. 
Êişareti  ise  yatay  ve  dikey  aynı  numaraya  karşılık  gelmektedir,  yani  atın 
kendisidir. 
En  sağ  tarafta  görülen  çerçevenin  içindeki  rakamlar,  bu  ekrana  özel  yeni 
birpuan çeşitidir. 
Bu  çerçeve  ve  içindeki  puanlar  CTRL  tuşu  basılı  iken,  F9  tuşuna  basılarak 
elde edilir. 
Bu  ekranın  yorumlanmasına  gelince,  8  numaraya  kayıtlı  olan  ASİLBEY 
isimli  safkan  1,  2,  4,  5,  6  ve  9  numaraya  kayıtlı  atları  en  son  birlikte 
koştuğunda  geçmiş,  diğer  sütunlarda  .işareti  olduğuna  göre  de,  diğer 
atlarla hiç birlikte koşmamış demektir. Başka bir deyişle, bu grupta birlikte 
start  aldığı  bütün  atları  geçmiş  demektir.  Bu  yüzden,  sağdaki  çerçevenin 
içindeki en yüksek puan ona aittir. 
Şimdi,  bir  kere  ESC  tuşuna  basınız.  Sağ  taraftaki  çerçeve  kaybolacaktır. 
F1,  F2,  F3,  F4,  F5,  F6,  F7,  F8  tuşlarınasıra  ile  basarak,  değişik 
koşullardaki geçmegeçilme tablolarını inceleyebilirsiniz. 
F1 - Biraz önce gördüğünüz ekran 
F2 - Piste bağlıgeçmegeçilmeanalizleri (aynıpistkoşullarında) 
F3 - Mesafe ve pistebağımlıgeçmegeçilmeanalizleri 
F4 - Şehirve piste bağımlıgeçme geçilme analizleri 
F5 ila F8 arasındaki tuşlar ise,aşağıda görebileceğiniz şekilde, bu tablonun 
geçmegeçilme sayılarına göre düzenlenmişhalini gösterir. 
Aşağıdaki ekranda bu analizin sonucunu görüyorsunuz. 
Sayfa : 12 
Bu  tabloda  gördüğünüz  sayılar,  yatay  satırdaki  atın,  dikey  sütundaki  atı
verdiğiniz koşulda kaç keregeçtiğini gösterir. 
Eğer  ekranda  gördüğünüz  rakamın  altı  çizili  ise  (ters  -  reverse  renkli), 
yatay satırdaki atın, dikey sütundaki ata kaç kez geçildi ğini gösterir. 
Mavi  renkte  olan  rakamlar  ise  verilen  sat ırdaki  atın  söz  konusu  sütundaki 
ata kaç kere geçildiğini gösterir. 
Bu ekranla ilgili koşullarıverebileceğiniz tuşlar şunlardır: 
F5 - Normal geçmegeçilme sayıları, (En son birlikte koştuğu koşular) 
F6-  Piste  bağlı  geçme  geçilme  sayıları,  (En  son  aynı  pistte  koştuğu 
koşular) 
F7 - Mesafe ve pistebağlıgeçme geçilme sayıları, 
F8 - Şehirve piste bağlıgeçmegeçilme sayıları. 
Yukarıdaki  tuşları  kullanarak  değişik  koşullardaki  karşılaştırmaları
yapabilirsiniz. 
Ctrl  -  F9  tuşu  bu  ekranların  her  birinde  ayrı  ayrı  çalıştırılarak  yeni  puanlar 
üretilebilir.  Bu  fonksiyonunh ızı  makinaya  ve  incelenen  atların  yarış
yaşamları boyunca koştuklarıkoşu adedinegöre değişebilir. 
Aşırı  derecede  fazla  koşusu  bulunan A grubu  Arap  atlarıyla,  hele  bir  de  20 
küsurat hep birliktekoşuyorlarsa çalıştırılmasıtavsiyeedilmez. 
Şimdi başka bir analiz tipinegeçiyoruz ! 
Sayfa : 13 
Ana  menü  ekranında  F4  -  ATIN  EN  SON  KOŞULARI  bölümünü 
inceleyeceğiz. 
Bu fonksiyon, dörtdeğişik şekilde çalıştırılabilir. 
F4 - Atın,değişik mesafelerdeki en son gerçekleştirdiği dereceler. 
SHIFT_F4-  Atın, bugünkü koşullarda gerçekleştirdiği son iki koşusu. Bu iki 
koşudan, sol taraftaki en son, sağ taraftaki ondan önceki koşudur. 
ALT_F4  -  Atın  bugünkü  koşullarda  gerçekleştirdiği  son  beş  derecesi.  Atın 
bu koşullardaki en iyi derecesinin altıçizili şekilde görülmektedir. 
Ctrl_F4-  Koşuya  kayıtlı  atların  en  son  katıldığı  koşusundaki  dereceleri  ve 
bu  derecelerin  bu  günkü  mesafeye  ve  kiloya  göre  dönü ştürülmüş  halleri. 
Yani  at  en  son  koşusunu  bu  günkü  mesafede  ve  kiloda  koşsaydı  ne  olurdu 
sorusunun cevabı. 
Herhangi  bir  atın  karşısında  hiç  bir  değer  yer  almıyorsa,  atın  o  pist,  o 
mesafe, o şehirdekoşusu yok demektir. 
Şimdi sırasıyla bu ekranlarıgörelim. 
F4 - Değişik mesafelerde, en son dereceler. 
Sol üstte yer alan bölgeden birko şu numarasıgirdiğinizde, o koşuda koşan 
atların  koşu  mesafesine  yakın  şartlarda  her  bir  mesafede  elde  ettikleri  en 
son  dereceleri  buradan  görebilirsiniz.  PgDn  ve  PgUp  tuşları  ile  diğer 
mesafelerdeen son elde edilen derecelerde görülebilir. 
Sayfa : 14 
Ekranda,  1400  sütununda  gördüğünüz  değer,  o  atın,  1400  metre 
mesafede  en  son  gerçekleştirdiği  derecedir.  /işaretinden  sonra  gelen 
değer,  o  atın,  yarışı  kaçıncı  bitirdiğini  gösterir.  Bu  ekranda,  herhangi  bir 
mesafenin  bulunduğu  sütuna  yukarıdanaşağı  bakarak,  bu  gruptaki 
atlardan hangisinin en iyi performans ıgösterdiğini bulabiliriz. 
SHIFT-F4 .Atın bugünkü mesafe vepistte gerçekle ştirdiği son iki yarış. 
Bu  ekranın  avantajı,  koşuların  koşulduğu  tarihi  ve  atın,  o  koşuda  taşıdığı
ağırlığı  da  vermesidir.  Kilodan  sonra  gelen  A  harfi  pistin  o  gün  Aır,  H 
harfi  pistin  o  gün  Hafif  olduğunu  gösterir.  Ayrıca  bu  günkü  koşunun 
Handikap.14  olduğunu  ekranın  altında  yer  alan  bilgi  satırından 
görüyorsunuz.  Aynı  renkte  olan  KUBAN  BAMKA'nın  8-2-98  tarihli  koşusu 
ve  DEMİRMANNO'nun  13-12-98  tarihli  koşusu  da  aynı  koşu  şartında  yani 
Handikap.14  de  koşulmuştur.  Renk  kodları  ile  de  açıklayıcı  görüntüler 
oluşturulmuştur. 
ALT_F4 - Atın,bu günkü koşullarda gerçekleştirdiği son beşyarış. 
Bu  ekranda  gördüğünüz  derecelerden  altı  çizili  olanlar  (ters  renkte 
olanlar),  yatay  sütundaki  atın,  o  koşullarda  gerçekleştirdiği  en  iyi 
performansıdır.  En  soldaki  derece,  en  son  koşudur.  Sağa  doğru,  daha  eski 
tarihli  koşuları  incelemek  mümkündür.  Her  at  için  bu  mesafedeki  son  5 
derecesi  ekrana  alınmıştır.  Bu  derecelerin  bu  günkü  koşullar  göz  önüne 
alınarak  bilgisayara  yeniden  koşturulması  yoluyla  da  bilgisayar  tahmini 
derecesıralamasını  oluşturmuştur.  Ekranın  sağ  tarafında  bunu 
görmektesiniz.  Bu  derecelere  göre  koşuyu  kazanmasırasını  ise  SPACE 
(Boşluk tuşu)'na basarak grafik olarak görebilirsiniz. 
Sayfa : 15 
Ctrl_F4-  Atların  son  koşularının  bugünkü  kiloya  ve  mesafeye  göre 
dönüştürülmesi. 
Bu  ekranda  mesafe  ayırt  etmeksizin  koşuya  katılacak  atların  son  koşuları
ekranın solunda yer alıyor ve bu koşu bu günkü kiloyla bu günkü mesafeye 
çevriliyor. 
Yani  bugün koşacak  atların son  koşuları  hangi  mesafede olursa olsun, ayn ı
mesafede  koşmuşlar  gibi  derece  üretiliyor.  Bunun  faydas ı  ise,  ayrı  ayrı
zamanlarda  farklı  mesafelerde  koşulara  katılmış  atların  hepsinin  aynı
mesafede aynıgün koşmuşlar gibi kıyaslama imkanının sunulması. 
Sayfa : 16 
Şimdi, bir başka ekrana göz atalım : 
F7 - Jokey Istatistik Tablosu 
Ana menüde,  F7tuşuna basılarak elde edilen jokey istatistik tablosu : 
Bu  ekran,  bugün  at  binen  jokey  ve  aprantilerin,  bu  günkü  ko şularda 
bindikleri  at  sayısını,  ilk  hangi  koşuda,  kaç  no  ile  start  alacaklarını
göstermektedir. 
Şimdiye  kadar,  atları,  hep  grup  olarak  inceledik.  Bazı  durumlarda,  bir  atı, 
daha  ayrıntılı  incelemek  isteyebiliriz.  Dikkatimizi  bir  at ın  çektiğini  ve  o  atı
daha detaylıincelemek istediğimizi varsayalım. 
şe, ana menü ekranından koşu inceleme tuşuna basarak başlıyoruz. 
SPACE - KOŞU İNCELEME (Klavye üzerindeki en uzun tuş) 
Karşımıza  yeni  bir  ekran  gelecektir.  Atın  adını  yazarak  ENTER  tuşuna 
basınız. Otomatik olarak, seçtiğimiz atın en son koşusu ekrana gelecektir. 
Bu  ekran  bir  safkanın  geçmiş  koşularını,  kimlerle  koştuğunu,  form 
durumunu  yanikısaca  bir  yarış  atı  hakkındaki  her  şeyi  bulabileceğiniz, 
belki de programımızda en çok kullanacağınız ekrandır. 
Örneğimizde,ASİLBEYisimli safkan ıinceleyeceğiz. 
Sayfa : 17 
Eğer bu safkanın daha önceki koşularına ulaşmak isterseniz, sağa doğru ok 
tuşuna basarak, bunu gerçekleştirebilirsiniz. 
Aynı fonksiyon, F7 ve F8 tuşları ile de çalışır. Yukarıdaki ekranda, ASİLBEY 
isimli safkan ın katıldığıson koşunun tüm ayrıntılarıbulunmaktadır. 
Bu koşunun tabelas ının nasıl sonuçlandığınıgörmek ilginç olmaz mıydı? 
şte,  programımızın  en  ilginç  özelliklerinden  birinesıra  geldi.  Bu  koşunun 
gerçek boy farklarıile tabelas ının fotoanı,aşağıdaki görüntüdür. 
Sayfa : 18 
Yukarıdaki  ekrandan  da  görüldüğü  gibi,  ASİLBEY  isimli  safkan,  3. 
kulvardan start alarak, 3 - 4 boy farkla birinci olmu ştur. 
Ekranda sarırenkte görülen atlarbugün birlikte ko şacak olan atlardır. 
Sadece  bu  koşu  için  değil,  hangi  tarihteki  hangi  koşuya  bakarsanız  bakın, 
koşu  inceleme  ekranı  içinde  herhangi  bir  atı  ekranaçıkardıktan  sonra 
SPACE  tuşuna  basarsanız,  o  koşunun  fotoğrafik  benzetimini  anında 
görebilirsiniz.  Şimdi  ESC  tuşuna  basarak  koşu  inceleme  ekranına  geri 
dönelim ve bu ekrandaki diğer fonksiyonlarıinceleyelim. 
Bu ekranda kullanılabilecek bazıtuşlar vefonksiyonları şunlardır. 
F5 - Koşu tarih ve saatinegöre bir önceki koşu. 
F6 - Koşu tarih ve saatinegöre bir sonraki koşu. 
F7 - Aynıatın bir önceki koşusu 
F8 - Aynıatın bir sonraki koşusu 
Yukarı  veaşağı  ok  tuşları  kullanılarak  herhangi  bir  atın  üzerine  gelinip 
ENTER tuşuna basıldığında o at seçilmişolur. 
Ayrıca  yine  yukarı  veaşağı  ok  tuşları  ile  bir  atın  üzerine  gelip  nümerik 
klavye  üzerindeki  (  +)  tuşuna  basılırsa  o  at  ile  ilgili  ATAAİTBİLGİLER 
çerçevesi açılabilir. 
F1 - At Bilgileri. 
F2 - Koşu Bilgileri ve ayrıntıları. 
Shift_F2-Ekrandaki Atın Son Koşuları. 
Alt_F2-Atın Birinciliklerinin Listesi. 
Alt_F3-Atın İkiliyeGirdiği Koşuların Listesi. 
Alt_F4-Atın Üçlü BahiseGirdiği Koşuların Listesi. 
Alt_F5-Ekrandaki Atın Bugün KoşacağıPistteki Son Koşuları. 
Alt_F6-Ekrandaki Atın Bugün KoşacağıMesafedeki Son Koşuları. 
Alt_F7-Ekrandaki Atın Bugün KoşacağıPistve Mesafedeki Son Koşuları. 
Alt_F8-  Ekrandaki  Atın  Bugün  Koşacağı  Pist  ve  Mesafe  ve  Şehirdeki  Son 
Koşuları. 
F10-Bülten Kayıt ve İnceleme Ekranına DirektGeçiş.
Alt_K -Ekrandaki Atın KUM Pist Form (Rating) Eğrisi 
Alt_C-Ekrandaki Atın ÇİM Pist Form (Rating)Eğrisi. 
Sayfa : 19 
Alt_C-Ekrandaki Atın ÇİM Pist Form (Rating)Eğrisi. 
Alt  tuşu  basılı  iken  C  tuşuna  basılırsa  seçili  atın  Çim  Pist  Rating  grafiği 
görülebilir. 
a         b      c                  d       e   f              g   

Bu grafiğin açıklaması şöyledir. 
Her  at  yarış  hayatına  1600  rating  puanı  ile  başlar.  At  koşu  gördükçe  ( 
ekranda  soldan  sağa  doğru  her  (  |  )işareti  bir  koşu  demektir  )  bu  puan 
atın  koşu  içerisinde  elde  ettiği  başarı  orantısında  1600  den  yukarıçıkar 
veya  başarısızlık  oranında  1600  denaşağı  doğru  iner.  Yukarıdaki  ekranı
soldan  sağa  doğru  okursak  atın  bir  süre  aynı  istikrarı  gösterdiği  (  a  ile  b 
noktası  arası),  sonra  rating  puanının  düşmeeğrisine girdiği ( b ile c arası), 
c  noktasından  d  ye  kadar  uzun  bir  süre  formunda  sürekli  ilerlemeler 
olduğunu,  sonra  bu  formu  devam  ettiremediğini  (  d  ile  e  arası),kısa  bir 
toparlanma döneminden sonra ( e ile f  aras ı ) uzun bir süre hep aynı form 
durumunda kaldığını( f ile g arası), 
son koşularında ise form durumunun gittikçe kötüye gitti ğini ( g ileh arası
) görürüz. 
Aynıatın KUMPist Rating eğrisi ise( SPACE ) koşu inceleme ekranında Alt
tuşu basılıiken K  tuşuna basılırsa görülebilir. 
Ekranda  en  sağda  bulunan  nokta  ise  atın  form  olarak  şu  anda  bulunduğu 
durumu ifade etmektedir. 
Sayfa : 20 
F9- KOŞUYU YENİKİLO VE MESAFEYE ÇEVİRME 
Space  tuşu  ile  girilen  Koşu  inceleme  ekranındaysanız  ve  bugün  koşacak 
olan  atlardan  birini  ekrana  almışsanız  (  bu  durumda  o  atın veya  atların sol 
tarafında  *  işaretiçıkar  ),  F9  tuşuna  basarak  eski  tarihli  olan  bu  koşuyu 
bugünkü  mesafe  ve  kiloya  göre  koşturabiliriz.  Yani  eskiden  koşulan  bu 
koşu  bugünkü  kilolarla  ve  bugünkü  mesafede  olsayd ı  ne  olurdu  sorusuna 
cevap bulabiliriz. Aşağıdaki ekrana bakınız. 
Bu ekranın açıklamasısöyledir. 
Sol  taraflarında  *işareti  olan  atlar  bugün  birlikte  4.  koşuyaiştirak 
edeceklerdir.  TESADÜF  isimli  atın  hizasında  +6 yazdığına  göre  bugün    bu 
at  6  kilo  dahaağır  kilo    ile  koşacaktır.  Bu  kilo  ile  bu  eski  tarihli  koşu 
koşulsaydı  ne  derece  yapabilirdi,  onu  da  Bu  Kilo  yazan  sütunda 
görüyoruz.  Aynı  çevrimişleminin  mesafe  için  yapılmış  hali  ise  sağdaki  Bu 
Mesafe  yazılı  sütunda  görülebilir.  Ayrıca  bu  kilo  ve  mesafeye  göre 
düzeltilmiş tabela fotosu da SPACE tuşuna basılarak görülebilir. 
Bir  çok  yarışsever,  bültenlerin  en  arka  sayfalarında  görmüş  oldukları  atın 
en  son  koşuları  listesine  alışkın  durumdadır.  Bu  yüzden,  aynı  şekilde 
düzenlenmişbir ekran tipi de, programımızda yeralmaktadır.
Koşu  inceleme  ekranında  bir  at  varken  SHIFT-F2  tuşuna  basılırsa,  bu 
ekrana ulaşılır. 
Sayfa : 21 
SHIFT_F2- Atın Son KoşularıListesi 
Yalnız,  bu  ekranın  en  önemli  özelliği,  bültenlerdeki  gibi  bir  veya  iki  de ğil, 
atın  mevcut  tüm  koşularının  anında  görülebilmesidir.  Yukarıdaki  ekranın 
devamı, PageDown tuşuna basılarak görülebilir. 
Yukarıdaki  ekrandan  görebileceğiniz  gibi,  bu  safkanın  bugün  koşacağı
mesafe,  izleme  kolaylığı  olması  bakımından  altı  çizili  (ters  renkte)  olarak 
işaretlenmiştir. 
Bu ekrandaki renk kodlarının açıklamasıise şöyledir. 
G.GÜL    ekranda  gördüğünüz  gibi  sarı  renkte  yazılmıştır.  Bunun  anlamı  bu 
jokey  daha  önce  bu  ata  binmiştir  ve  bugün  de  yine  bu  koşuda  aynı  ata 
binecektir.  S.AKDI  isekırmızı  renkte  yazılmıştır.  Bugün  ise  aynı  koşuda 
başka bir atı tercih ettiği içinkırmızı yazılmıştır. Beyaz renkte yazılmış olan 
jokeyler  eskiden  bu  ata  binmişler  fakat  bugün  koşulacak  olan  koşuda  at 
binmiyorlar anlamına gelir. 
Bu fonksiyonun benzerlerine a şağıdaki tuşlardan erişebilirsiniz. 
Alt_F2-Atın Birinciliklerinin Listesi. 
Alt_F3-Atın İkiliyeGirdiği Koşuların Listesi. 
Alt_F4-Atın Üçlü BahiseGirdiği Koşuların Listesi. 
Alt_F5-Ekrandaki Atın Bugün KoşacağıPistteki Son Koşuları. 
Alt_F6-Ekrandaki Atın Bugün KoşacağıMesafedeki Son Koşuları. 
Alt_F7-Ekrandaki Atın Bugün KoşacağıPist veMesafedeki Son Koşuları. 
Alt_F8-  Ekrandaki  Atın  Bugün  Koşacağı  Pist  ve  Mesafe  ve  Şehirdeki  Son 
Koşuları. 
Sayfa : 22 
Şimdi  de,  yeni  kayıtların  yapıldığı,  koşu  kayıtlarının  tutulduğu  ekranlara 
biraz bakalım. 
F1 -AT BİLGİLERİKAYIT EKRANI 
Bu  ekrana  ilk  kez  girildi ğinde,  kayıtlı  en  son  numara  ve  boş  bir  ekranla 
karşılaşılır.  Ekrandaki  satırlardan  herhangi  birinden  aranan  bilginin  bir
kısmı  yazılır  ve  F9  tuşuna  basılırsa,  ilgili  kayıt  bulunabilir.  Kayıt 
bulunduktan  sonra,  F8  tuşu  ile  alfabetik  ileri,  F7  tuşu  ile  alfabetik  geri 
arama  yapmak  mümkündür.  Ekrandaki  bilgilerde  bir  de ğişiklik  yaptıktan 
sonra,  bu  değişikliği  bilgisayara  kaydetmek  için  F2  tuşu  kullanılır.  At 
sahibinin,  grubunun,  antrenörünün  vs.  de ğişmesi  gibi.  İlk  kez  koşacak, 
dolayısıile bilgisayarda kayd ıbulunmayan atlar da bu ekrandan kaydedilir. 
Bu  ekrandaki  bilgilerin  otomatik  olarak  güncelle ştirilmesi,  puan  üretimi 
fonksiyonu  çalıştırıldıkça  gerçekleşmektedir.  Ayrıca  istenilirse  F5  tuşuna 
basılarak bütün istatistikler yenilenebilir. 
Solda  yer  alan  çerçevenin  içerisindeki  alanlar ın  tümünden  alfabetik  ileri  ve 
geri  arama  yapmak  mümkündür. F8  ile  ileri,  F7  ile  alfabetik  geri  arama 
yapılır. 
Ekranda  bir  at  varken  F3  tuşuna  basılırsa  bu  atın  babadan  kardeşlerinin 
listesi, F4tuşuna basılırsa anneden kardeşlerinin listesi elde edilebilir. 
Sayfa : 23
F3veya F4 - ATIN KARDEŞLERİ
Yukarıdaki  ekran  At  Bilgileri  ekranında    BRENDA  isimli    safkan 
ekrandayken F3  tuşuna  basılarak  üretilmiştir.  BRENDA  isimli  atın  babadan 
kardeşlerinin  listesidir.  Listenin  devamı  Page  Down  tuşuna  basılarak 
görülebilir.
En  alttaki  çift  çizgili  çerçevede  babadan  kardeşlerinin  içindeki  toplam 
dişilere veerkeklere ait istatistiklerayr ıca listelenmiştir. 
F2 -KOŞU BİLGİLERİKAYIT / İNCELEME 
Bu ekranda incelemek istediğimiz koşunun özel bilgileri bulunur. 
ANA  MENÜ  ekranında  veya  koşu  inceleme  (  SPACE)  ekranında  bir  at 
varken F2 tuşuna basılırsa bu ekrana ulaşılır. 
Bu ekranda gördüğünüz bazıalanların anlamı şunlardır. 
Kayıt  No:  Atın  incelediğimiz  koşusunun  bilgisayarda  hangi  numaraya  kayıt 
edilmiş olduğudur. Programla ilgili bir say ıdır. 
Derece:Atın yarışıbitirişmüddetidir. 
Fark:  Atın derecesinin birinci gelen attan saniyeolarak fark ıdır. 
Performans:  Atın  bu  koşuda  elde  ettiği  derecenin  benzer  koşullardaki 
başka  atların elde ettiği  derecelere  göre  kalitesini  gösterir. +  veya - değer 
alabilir.
Sayfa : 24 
+işareti  bu  atın,  aynı  grup  atların  aynı  şartlarda  elde  ettiği  ortalama 
dereceden daha iyi performans gösterdiğini ifade eder. 
Kilo Farkı: Atın bu koşuda taşıdığıağırlığın, diğer atların taşıdığıağırlıkların 
ortalamasından nekadar hafif veya ağır olduğunu gösterir. 
Tereddütlü Start:Atın starttan kaç boy geç çıktığınıgösterir. 
Potoya  Göre  Durum:  Atın  yarış  bitirişinin,  birinci  gelen  ata  göre  mesafe 
açısından grafik gösterimidir. 
Bu ekran karşınıza aşağıdaki şekliyle çıkacaktır. 
ALT_F1 -ORJİN BİLGİLERİKAYIT EKRANI 
Bu  ekrana  da  ilk  kez  girildiğinde,  kayıtlı  en  son  numara  ve  boş  bir  ekranla 
karşılaşılır.  Ekrandaki  satırlardan  herhangi  birinden  aranan  bilginin  bir
kısmıyazılır ve F9 tuşuna basılırsa, ilgili kay ıtbulunabilir. 
Kayıt  bulunduktan  sonra,  F8  tuşu  ile  alfabetik  ileri,  F7  tuşu  ile  alfabetik 
geri arama yapmak mümkündür. 
Ekrandaki bilgilerde bir değişiklik yaptıktan sonra, bu değişikliği bilgisayara 
kaydetmek için F2 tuşu kullanılır. 
Arşivimizde  bulunmayan  ya  da  yeniöğrendiğimiz  orjinler  de  bu  ekrandan 
kaydedilir. 
Sayfa : 25 
Yukarıdaki ekranın açıklaması şöyledir. 
Orjin olarak CASTLE RISING'i inceliyoruz. 
Sol  altta  görülen  tarihlerden  üstte  olan ı,  CASTLE  RISING'in  Türkiyede  ilk 
yavrusunun  start  aldığı  tarihi,  alttaki  ise  en  son  koşan  yavrusunun  start 
aldığı tarihi gösterir. 
(Bu bilgilerbilgisayarımızda kayıtlıkoşular için geçerlidir.) 
Aşağıdaki  koşu  sayısı  ise,  CASTLE  RISING  yavrularının  kaç  koşuda,  kaç 
birincilik elde etti ğini verir. 
Ortadaki  ikili  ve  dörtlü  yüzdeleri  de  gene  CASTLE  RISING  yavrular ının 
genel ikili ve tabela yüzdeleridir. 
Sağ  taraftaki  son  ganyanı,  koşan  en  son  yavrusunun  koşusundaki 
ganyanıdır. 
Son koşuları, koşan yavrularının son 16 koşuda yaptıklarıtabeladır. 
Onun da  altındaki  satır,  sahalarımızda 30 erkek, 38 dişi tayının koştuğunu 
gösteriyor. 
Şimdi sıra geldi sağüst taraftaki istatistikleri incelemeye. 
Bu bölge çim ve kum diye iki gruba ayr ılmıştır. 
En üst satırıaçıklamak tümü için aydınlatıcı olacaktır. 
Mesafe  yazısının  altında  gördüğünüz  sayılar,  800  -  1300  metre  arasındaki 
koşulardemektir. 
ÇİM  yazısının  altında  üç  grup  rakam  yer  almaktadır.  Bunlardan  ilki,  o 
mesafede,  incelediğimiz  orjinin  yavrularının  kaç  kere  start  aldığıdır.  Aynı
şekilde ikinci rakam da yüzde kaç ikiliye girdiklerini, nihayet üçüncü rakam 
da tabela yüzdesidir. 
Yukarıdaki  ekranı  bu  şekilde  okumak  istedi ğimizde  şu  anlamı  ifade 
ediyor.(Sağüstteki birinci satır.) 
Sayfa : 26 
CASTLE  RISING  yavruları,  800  -  1300  metre  arasında,  çim  pistte  99'dan 
fazla  start  almışlar,  bu  koşularda  yüzde  54  ikiliye  girmiş  ve  yüzde  76 
tabela yapmışlardır. 
Bu ekrandaki diğerbazıbilgiler de şöyledir. 
Çim  grubunun  altında  yer  alan  Çim  Rating  Değeri,  o  orjinin  yavrularının 
çim pistteki gücünü, Kum grubunun alt ında yer alan Kum Rating Değeri de 
aynı  yavruların  kum  pistteki  gücünü  gösterir.  Bu  değerlere  bakarak 
CASTLE  RISING  yavrularının  kum  pistte,  çime  nazaran  daha  iyi  koştukları
sonucunu çıkarabiliriz. 
Ayrıca  sağ  alttaki  sezonluk  kazanç  ise,  bu  orjinin  yavrularının  içinde 
bulunulan  sezonda  ne  kadar  ikramiye  kazand ıklarını  gösterir.  Toplam  ise 
bu güne kadar elde ettikleri paralar ın toplamıdır. 
Bu  ekrandaki  bilgilerin  otomatik  olarak  güncelle ştirilmesi,  puan  üretimi 
fonksiyonu  çalıştırıldıkça  gerçekleşmektedir.  Ayrıca  istenilirse  F5  tuşuna 
basılarak bütün istatistikler yenilenebilir. 
ALT_S - PEDİGRİ İNCELEME EKRANI 
Orjinlerle  ilgili  yapılabilecek  araştırmalar  yukarıdaki  ekranlasınırlı
değildir.Yarışseverler,  pedigri  de  denilen,  soya ğaçlarından  inceleme 
yapmaya  alışkındırlar.  Bu  yüzden  programımızda,  kayıtlı  her  ata  ait, 
anında incelemeyapılabilecek pedigri tablosu da yer almaktad ır. 
Her  hangi  bir  atın  adını  yazdığınızda  anında  kuşaklarboyu  soyağacı
karşınıza gelecektir. 
Bu  ekranda,  F8  ile  alfabetik  ileri,  F7  ile  alfabetik  geri  arama  da 
yapabilirsiniz. 
Sayfa : 27 
Bu  fonksiyoneğer  renkli  ekranı  olan  bir  bilgisayarda  çalıştırılırsa,  ana  ve 
baba  hattı  ayrı  ayrı  renklerde,  inceleme  kolayl ığı  sağlayan  bir  şekilde 
karşınıza gelecektir. 
Ekrandaki  her  atın  altında,  o  atın  rengi,  doğumyılı,  menşei  ülke  vs.  gibi 
bilgiler  de  bulunmaktadır.  Rengi  ve  doğumyılı  bizce  bilinmeyenler  al renk, 
1980 doğumlu olarak kaydedilmiştir. 
F3 -JOKEY KAYIT / İNCELEME EKRANI 
Orjin inceleme ekranına benzer istatistikler içerenekranlar Jokey, Atsahibi, 
Antrenör,  Yetiştirici  için  de  mevcuttur.  Örnek  olması  açısından  Jokey 
bilgileri ekran ıaşağıda sunulmuştur. 
Bu ekranda ERTUL CANKILIÇ''ıinceleyeceğiz. 
Ekranın  sol  alt  tarafında  gördüğünüz  tarihler,  bu  jokeyin  ilk  ve  son  kez  at 
bindiği tarihlerdir. 
(Bu bilgilerbilgisayarımızda kayıtlı olan koşulariçin geçerlidir.) 
Alt  satırdaki  Koşu  sayısı  ise,  toplam  at  bindiği  1566  koşudan  173  tanesini 
birinci bitirdiğini gösteriyor. 
İkili yüzdesi %22, Tabelaya girme yüzdesi ise %45 olarak tespitedilmi ş. 
Sayfa : 28 
Sezonluk  koşu  /  kazanç  oranı  ise  36  /  4  olarak  verilmiş.  Yani  içinde 
bulunulan sezonda 36koşuda at binerek 4 adedini kazanmış. 
En son katıldığıkoşudaki muhtemel ganyanı6.75 imiş. 
Son  16  koşusundaki  tabela  listesini  ise  Son  Koşuları  yazan  bölgede 
görüyorsunuz. 
Sağ  tarafta  yer  alan  istatistik  sonuçlar ı  daÇİM  ve  KUM  pistlerde,  ilgili 
mesafe  aralığında  kaç  koşuya  katıldığını,  %  kaç  ikiliye  girdiğini,  %  kaç 
tabela yaptığını gösteriyor. Ekranda istatistik için iki basamak ayrıldığından 
dolayı,eğer  bir  mesafe  aralığının  karşısında  99...26...52  gibi  sayılar 
varsa,  o  mesafelerde  99'dan  fazla  start  alındığını,  %26  ikiliye,  %52 
tabelaya girildiğini gösterir. 
Sol  taraftaki  çerçevenin  içinde  yer  alacak  olan  say ılar  da,  pistlere, 
şehirlere,  at  türlerine,gruplara,  ko şu  türlerine  göre  koşu  ve  başarı
istatistikleridir.  F6  tuşuna  basıldığında  karşınıza  gelecek  olan  Şehir  Seçim 
Tablosundan  bir  şehir  seçilerek  Enter  tuşuna  basılırsa  bu  değerler  de 
görüntülenir.E ğer  At  Sahibi,  Antrenör  veya  Yeti ştirici  ekranlarından  birinde 
bulunuyorsanız  F4  tuşuna  basarak  At  Sahibine  ait  atlar  listesini, 
Antrenörün  çalıştırdığı  atlar  listesini  veya  Yeti ştiricinin  yetiştirdiği  atlar 
listesini degörebilirsiniz. 
F8- MESAFE VE PİST REKORLARI 
Bu  fonksiyon  Ana  Menü  ekranından  F8  tuşuna  basılınca  çalışır  ve  size 
Şehir, At Türü, Pist ne olmal ı diye sorar. Bu seçimler yapıldıktan sonra size 
her mesafe  için  bilgisayarda  kay ıtlı  olan  rekor  dereceyi,  bu  dereceyi  yapan 
atı,  kilosunu,  jokeyini  ve  bu  rekorun  gerçekle ştirildiği  tarihi  ve  koşu  tipini 
gösterir. 
Sayfa : 29 
ALT_ L-LİSTE DÜZENLEME 
Bu  fonksiyonda  At,  Jokey,  At  Sahibi,  Antrenör,  Yeti ştirici,  Orjinler  vs.  ile 
ilgili her tür alfabetik venümerik listelerdüzenlenebilir. 
Alt  tuşu basılı  iken  ekranın  üstünde  parlak  renkli  olan A, J,Y  vs. tuşlarına 
basılarak  (AT,  JOKEY  vs.)  hangi  tür  bilginin  listelenece ği  seçilir.  Ekranın 
altındaki  çift  çizgili  çerçeveden  gerekli  filtreler  kullan ılarak  sadece  istenilen 
verilerin görüntülenmesi sa ğlanabilir. 
Sayfa : 30 
F9 -DERECELERE GÖRE LİSTELER 
Bu  fonksiyonda  koşuların  derecelerine  veya  tarihlerine  göre  listeler 
düzenlenebilir. 
Önce  Koşu  No  yazan  bölgeye  hangi  koşudaki  atları  derecesırasına  göre 
sıralayacağımızı  yazmamız  gerekir.  (  Yukarıdaki    çift  çizgili  çerçevedeki  en 
üst  satır.)  Böylece  sadece  incelemek  istedi ğiniz  koşuya  ait  atları  derece 
sırasına sokabilirsiniz. 
Sayfa : 31 
ALT_B -BÜLTEN DÜZENLEME 
Kendi  puanlı  bülteninizi  basmak  isterseniz  ANA  MENÜ  ekranında  iken  ALT 
tuşunu  basılı  tutarak  B  tuşuna  basınız.  Bülteniniz  hard  diskte  c:\uat\
dizininde bulten.txt adıylaoluşturulacaktır. Bu dosyayı herhangi bir editör 
programıyla yazıcıya bastırabilirsiniz. 
ALT_F6 -ATLARIN SON KOŞULARI LİSTESİ
Bültenlerin  en  arka  sayfas ında  görmeye  alışkın  olduğunuz  atların  son 
koşuları  listesi  de  programımızda  bu  fonksiyonla  üretilmektedir.  Yalnız 
bizim  programımızda  her  atın  tek  bir  koşusu  değil,  son  beş  koşusu 
listelenmektedir. 
Listeniz  hard  diskte  c:\uat\  dizininde  lrace.txt  adıyla  oluşturulacaktır. 
Bu dosyayıherhangi bir editör programıyla yazıcıya bastırabilirsiniz. 
SHIFT_F5 -ATLARIN BU MESAFEDEKİTÜM KOŞULARI LİSTESİ
Yukarıdaki  fonksiyona  benzer  özellikleri  olan  bu  listede,  atlar ın  koşu 
görecekleri mesafedeki tüm koşularının listesi üretilmektedir.
Sayfa : 32 
Listeniz  hard  diskte  c:\uat\    dizininde  score.txt  adıyla  oluşturulacaktır. 
Bu dosyayıherhangi bir editör programıyla yazıcıya bastırabilirsiniz. 
2. ADNAN 56.5 T.BAÐCI ( 3) aa 5y[ 74] DEV ÝR - ÇAÐLAM M.ANUÞSEL - Y.K.GÜRSOY
2. YR 54.5 AĞADAYI  1. Hnd.20 5.10 2:06.78 ( 8/ 3.) 2:07.18   KUM H 2000 ·.·.·.· 52.5 T.BAĞCI  (İZM) 05/02/99
2. YR 47.5 BLACK SEA  1. Hnd 3.80 2:09.38 (11/ 4.) 2:09.69   KUM  2000 ·.·.·.· 61  A.R.YILDIZ  (İZM) 14/01/99
2. 1B 53  CAHILL  1. Hnd 2.40 2:14.21 ( 7/ 3.) 2:14.87   KUM  2100 ·.·.·.· 56.5 H.KARATAŞ  (İZM) 31/12/98
2. 1B 61  DREAMBOY  1. Hnd 8.30 2:01.38 (12/ 3.) 2:02.53   KUM H 1900 ·.·.·.· 59.5 G.GÜL.  (İZM) 03/12/98
2. 5B 56.5 ADNAN  1. K.V 4.55 2:58.43 ( 8/ 1.) 2:58.43   ÇİM B 2800 ·.·.·.· 56.5 T.BAĞCI  (İST) 07/11/98
3. CAHILL 57.5 E.CANKILIÇ ( 4) K aa 6y[ 72] SUIVANT- AB-I HAYATZ.DEMÝRKAN - N.KAY
2. 4B 58  ÇİMİNİ  1. Açk 4.50 2:13.58 ( 5/ 5.) 2:17.16   KUM Ç 2100 ·.K.·.· 60  E.CANKILIÇ  (İZM) 14/02/99
2. YR 54.5 AĞADAYI  1. Hnd.20 2.40 2:06.78 ( 8/ 5.) 2:08.03   KUM H 2000 ·.K.·.· 56.5 E.CANKILIÇ  (İZM) 05/02/99
2. YR 62  KAZBEK  1. K.V 9.20 2:07.55 ( 6/ 5.) 2:10.02   KUM  2000 ·.K.·.· 62  E.CANKILIÇ  (İZM) 17/01/99
2. YR 56.5 CAHILL  1. Hnd 2.20 2:01.23 ( 6/ 1.) 2:01.23   KUM  1900 ·.K.·.· 56.5 E.CANKILIÇ  (İZM) 08/01/99
2. 1B 53  CAHILL  1. Hnd 2.10 2:14.21 ( 7/ 1.) 2:14.21   KUM  2100 ·.K.·.· 53  E.CANKILIÇ  (İZM) 31/12/98
SHIFT_F1 -PUANLAMA PARAMETRELERİNİN DÜZENLENMESİ
Ana  Menü ekranında,  Shift  tuşu basılı  iken F1 tuşuna basılırsa bilgisayarın 
puanlamada  kullandığı  standart  parametrelerin  tan ımlandığı  ekrana 
ulaşılır. 
Bilgisayarın  üreteceği  genel  puanaşağıda  gördüğünüz  çerçeve  içerisindeki 
yüzde  oranlarından  hesaplanacaktır.Aşağıda  gördüğünüz  oranlar  bizim 
kullandığımız  standart  oranlardır.  Bu  oranları  istediğiniz  şekilde 
değiştirerek  kendi  formülünüzü  oluşturabilirsiniz.  Dikkat  edilmesi  gereken 
tek şey toplamın 100’eeşit olmasıgerektiğidir. 
Sayfa : 33 
SHIFT-F10. -KOŞU SONUÇLARINI KAYIT EKRANI 
Tüm analizlerinizi yapt ınız. Oyunlarınızıoynadınız. 
Koşular  koşuldu  ve  neticeleri  bülten  veya  gazetelerden    (ertesi  gün) 
öğrendiniz.  Koşu  sonuçlarınıaşağıdaki  ekrandan  bilgisayara  girerek  bu 
atların  bilgilerini  tamamlamal ı,  bilgisayarı  bir  sonraki  koşu  gününe  hazır 
hale getirmeliyiz. 
Aşağıdaki  ekranda  sizin  kaydettiğiniz  bültendeki  koşan  atların  solundaki 
çerçeve içi boş olarak karşınıza gelecektir. 
Her  bir  atın  karşısına  kaçıncı  geldiğini,  bitiriş  derecesini,  koşudaki 
muhtemel ganyanınıyazınız ve F2tuşu ile kaydediniz. 
Burada  dikkat  edilmesi  gereken  şey  F2  tuşu  ile  yapılan  kayıtişleminin 
sadece  bülten  içine  ekleme  anlamına  geldiğidir.  Tüm  ekrandaki  sonuçları
girdikten  sonra  ise  Shift  tu şunu  basılı  tutarken  F2  tuşuna  basınız  ve 
bilgileri  hard  diskteki  veri  tabanına  ekleyiniz.  Bir  sonraki  koşu  sonuç 
sayfasına geçmek için Page Down, birönceki sayfa için Page Up kullan ılır. 
Aşağıdaki  ekrana  dikkat  ettiğinizde  sanki  atların  kayıt  edildikleri  numara 
sırasına göre koşuyu bitirdikleri gibi yanl ışbir izlenim edinilebilir. 
Halbuki  burada  kayıt  etme  kolaylığı  olması  için  birsıralama  fonksiyonu 
kullanılmıştır. Bu fonksiyonun kullanımı şöyledir. 
Aşağıda  soldaki  çift  çizgili  çerçevede  en  soldaki Sıra    yazılı  sütuna  her  bir 
atın  karşısına  kaçıncı  geldiğini  yazınız.  Normal  olarak  atlar  koşuyu  numara 
sırası  ile  bitirmeyeceklerinden  4,  6,  1,  3,  5,  2,  7  gibi  karşık  birsıra 
yazmanız  gerekecek.  Bunları  girdikten  sonra  ALT  tuşunu  basılı  tutarken  S
tuşuna  basarsanız,sıralama  fonksiyonu  çal ışır  ve  ekranaşağıdaki  halini 
alır.  Artık  atlar  kazanmasırasına  sokulmuştur.  Kazanmasırasına  göre 
derece ve ganyanlarıdaha kolay girebilirsiniz. 
Sayfa : 34 
HATALAR VE ÇÖZÜMLER 
Uzman  Bilgisayar  Ganyan  Programının    bilgisayarınızda  çalışabilmesi  için 
bazı önemli  şeylere dikkat edilmelidir. 
Bunlar: 
Bilgisayarın config.sys isimli dosyasında, 
files=70 
buffers= 30 
satırlarıbulunmalıdır. 
Program  ekranda  Türkçe  harflerin  gösteriliyor  olmas ını  bekler.  Aksi  halde 
Türkçe harfler ekranda garip karakterler olarak kar şınıza çıkar. 
Programın  çalıştırılabilmesi  için  560  Kb  civarında  dos  belleğine  ve  80  Mb 
civarında hard disk alanına ihtiyaç vardır. 
Bütün  yukarıda  yazılanlar  tamam  olmasına  rağmen  program 
çalıştırılamıyor  ve  FATAL  ERROR  yazılı  bir  çerçeve  ile  karşılaşılıyorsa 
indexler  bozulmuş  demektir.  Indexlerin  yenilenmesi  için  duzelt.bat
programı  çalıştırılmalıdır.  Duzelt programı  tüm  indexleri  yeniden  olu şturur. 
Programıçalışmaya hazırhale getirir. 
UZMAN BİLGİSAYAR –Tuğra REKLAMCILIK 
BalmumcuPlaza 4 – No:36 
Zemin Kat.
BALMUMCU - BEŞİKTAŞ- İSTANBUL 
Tel : 0212 213 06 21 Istanbul  
Tel : 0212 213 06 36 Istanbul 
Fax: 0212 27448 42Istanbul 
WEB :  http://www.bankocu.com
EMAIL :  bilgi@bankocu.com
ICQ UIN : 660498 
ICQ NICK : Ganyanci 
Uzman GANYAN Data dosyalarınıalmak için; 
http://www.bankocu.com/yeni_bankocu/uatdata/index.asp
Uzman GANYAN YardımcıProgramlarınıalmak için; 
http://www.bankocu.com/uat_tools/
linki kullanılabilir. 
Bu dökümanın güncellenmiş halini; 
http://www.bankocu.com/Uat_Tools/UatKlavuz.pdf
adresinden edinebilirsiniz.